فراخوانی ...
 
 
 
 
جنسیت:  
سال تولد:  
نحوه فعالیت:  
 
استان محل سکونت:  
 
 
 
 
ارسال رزومه:  
 
پسوند های مجاز doc , docx , pdf حداکثر حجم ارسال فایل 5M
5
 
 
سوابق تحصیلی:
سطحرشتهگرایشدانشگاه/موسسهتاریخ شروعتاریخ فراغت از تحصیلمعدل
 
سوابق شغلی:
سمتنام محل کاراز تاریختا تاریخمدیر مستقیمدلیل خروجشماره تماس
 
میزان آشنایی با زبان انگلیسی:  
 
 
256
 
تصویر امنیتی: (حساس به حروف بزرگ و کوچک)