فراخوانی ...

» هوش تجاری

 هوش تجاری(BI) عبارت است از استفاده بهینه از تکنولوژی و ابزارهای تحلیلی فن آوری اطلاعات در راستای جمع آوری داده و تبدیل آن به اطلاعات و پالایش آن به دانش مورد نیاز کسب و کار که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح استراتژیک و مدیریتی می شود.

» انبار داده

 انبار داده (Data Warehouse) یک بانک اطلاعاتی بزرگ است که از طریق آن کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان جهت انجام عملیات گزارش گیری و تحلیل در دسترس مدیران قرار می گیرد.

» فرآیند پیاده سازی هوش تجاری

 1.  شناخت و تعیین نیازهای ذینفعان
  1. چه اطلاعاتی برای به انجام رساندن کار هریک از اجزای سازمان مورد نیاز است.
  2. اطلاعات از چه منابعی به دست می آیند.
 1.  شناخت فرآیندهای کسب و کار
  1. بررسی فرآیندهای جاری
  2. تببین فرآیندهای اتوماتیک
  3. ارائه راهکار برای بهبود روش های منسوخ
 2.  تنظیم درگاه تصمیم
  1. شناخت پارامترهای تأثیرگذار و مهم
  2. ایجاد شاخه های مختلف اطلاعاتی (خوشه بندی اطلاعات)
  3. طراحی و پیاده سازی درخت تصمیم (DSS)
 3.  تجمیع اطلاعات
  1. برنامه ریزی درگاه ورود داده ها
  2. طراحی مدل داده
  3. ورود داده ها از پایگاه های داده مختلف و نا همگون
  4. تطهیر داده ها
   1. طراحی و پیاده سازی مدل تطهیر داده
   2. حذف داده های تکراری
   3. بررسی صحت داده ها بر اساس مدل تطهیر
   4. iv. تلفیق داده ها در صورت نیاز
 4.  نگهداری اطلاعات
  1. نگهداری تمامی اطلاعات به صورت بلادرنگ در یک مخزن مرکزی
  2. لحاظ الگوریتم ها و ملاحظات امنیتی روی درگاه خروجی
  3. تببین حقوق دسترسی
  4. آماده سازی اطلاعات برای دسترسی کاربران نهایی
  5. نصب و یکپارچه سازی پیشخوان های ارائه گزارشات تحلیلی روی انبار داده

» مزایای هوش تجاری

 •  اتکا بر داده های درست و صحیح ذخیره شده در انبار داده 
 • بهبود سیستم ها و روش ها بر پایه گزارشات تحلیلی 
 • شناخت نقاط ضعف و قوت سازمان 
 • تسهیل و بهینگی تصمیمات 
 • پیگیری نتایج امور اجرایی و استراتژیک از طریق گزارشات تحلیلی لحظه به لحظه 
 
ایده بکر مبین با استفاده از دانش فنی و تجربه کافی خود می تواند ارائه گر راهکارهای پایگاه داده تحلیلی و هوش تجاری برای حجم وسیع داده های سازمان شما باشد.

سورنتال

مرکز رسانه

سخت افزار و شبکه

مشاوره

راهکارهای نوین همراه

هوش تجاری

 • هوش تجاری

 • انبار داده

 • فرآیند پیاده سازی هوش تجاری

 • مزایای هوش تجاری

سیستم مانیتورینگ

سامانه پایش و نظارت بر محیط

سنسورهای وایرلس